Carl, Johann Samuel: Johann Samuel Carl (1677 - 1757) Autographen: Albumblatt - BSB Autogr.Cim. Carl, Johann Samuel
Johann Samuel Carl (1677 - 1757) Autographen: Albumblatt - BSB Autogr.Cim. Carl, Johann Samuel

Johann Samuel Carl (1677 - 1757) Autographen: Albumblatt - BSB Autogr.Cim. Carl, Johann Samuel

автор: Carl, Johann Samuel
год: vor 1757
Количество страниц: 2
подпись: Autogr.Cim. Carl, Johann Samuel
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00107016-2

Carl, Johann Samuel: Johann Samuel Carl (1677 - 1757) Autographen: Albumblatt - BSB Autogr.Cim. Carl, Johann Samuel

Carl, Johann Samuel, (vor 1757)
Image 00001

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55