Dietenberger, Johann:Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts
Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Autor: Dietenberger, Johann
Locul publicării: Cöln
Editura: Quentel
Anul publicării: 1564
Numărul de pagini: 1495
Signatură: Res/2 B.g.cath. 14
Proiect: VD16 B 2762
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00085340-5

Dietenberger, Johann:Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Dietenberger, Johann, (1564)
Image 01493

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55