Dietenberger, Johann:Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts
Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Autor: Dietenberger, Johann
Locul publicării: Cöln
Editura: Calenius & Quentel
Anul publicării: 1584
Numărul de pagini: 1395
Signatură: Res/2 B.g.cath. 21
Proiect: VD16 B 2799
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00085339-3

Dietenberger, Johann:Catholische Bibell, Das ist, Alle bücher der H. Schrifft, beide Alts vn[d] Newen Testame[n]ts

Dietenberger, Johann, (1584)
Image 00082

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55