Wagner, Richard, 1813-1883: Richard Wagner (1813-1883) Autographen: Brief von Richard Wagner an Oskar Schanzenbach - BSB Autogr.Cim. Wagner, Richard.73
Richard Wagner (1813-1883) Autographen: Brief von Richard Wagner an Oskar Schanzenbach - BSB Autogr.Cim. Wagner, Richard.73

Richard Wagner (1813-1883) Autographen: Brief von Richard Wagner an Oskar Schanzenbach - BSB Autogr.Cim. Wagner, Richard.73

Autor: Wagner, Richard, 1813-1883
Autor: Schanzenbach, Oscar
Anul publicării: 08.01.1867
Numărul de pagini: 5
Signatură: Autogr.Cim. Wagner, Richard.73
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00079361-4

Wagner, Richard, 1813-1883: Richard Wagner (1813-1883) Autographen: Brief von Richard Wagner an Oskar Schanzenbach - BSB Autogr.Cim. Wagner, Richard.73

Schanzenbach, Oscar, (08.01.1867)
Image 00004

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55