Tos les segments

de la Schaumberger, Wolfgang: Wolfgang Schaumbergers, Benediktiners zu Seeon, Centones stemmatographici (Geschichte bayrischer Adelsgeschlechter, Wappen, Grabsteine etc.) - BSB Cgm 2273 ([S.l.] 1719)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55